Warunki i zasady przeprowadzania akredytacji

Posted on

Warunki i zasady przeprowadzania akredytacji
Raport Samooceny – jak go sporządzić?
Na wstępie należy podkreślić, że procesowi akredytacji nie podlega jednostka wnioskująca o udzielenie akredytacji, lecz kierunek studiów.
Ocenie podlega stopień studiów wskazany przez jednostkę we wniosku (zarówno studia stacjonarne, jak i niestacjonarne).
Laboratorium, która ubiega się o uzyskanie akredytację, jest zobowiązana do przygotowania Raportu Samooceny.

Układ Raportu musi być zgodny z wytycznymi. Jeśli niemożliwe jest zastosowanie się do któregoś z punktów znajdujących się we wzorcowym formularzu, należy koniecznie zaznaczyć to np. słowami „nie dotyczy”, „nie funkcjonuje” w odpowiednim miejscu;
W przypadku, gdy proces akredytacji obejmuje studia pierwszego/drugiego stopnia – Raport Samooceny należy sporządzić łącznie dla obu stopni, z zaznaczeniem wypełniania odpowiednich punktów;
Objętość raportu nie może przekroczyć 25 stron A4 (objętość bez załączników) z tekstem o wielkości czcionki: 12 oraz interlinią pojedynczą. Żaden z dołączanych załączników nie może być dłuższy niż 2 strony A4;
Załączniki do Raportu powinny być odpowiednio ponumerowane, a jeśli w raporcie występują odwołania do załączników, należy umieścić stosowne oznaczenia liczbowe w raporcie. Do raportu należy dołączyć listę załączników. Jeśli rozmiar załącznika jest obszerniejszy niż 2 strony – należy w wersji papierowej raportu umieścić jednie jego tytuł oraz streszczenie, a pełną wersję dołączyć do wersji elektronicznej (nazwa pliku elektronicznego powinna być także zamieszczona w streszczeniu).
Dane dotyczące wskaźników finansowych i liczbowych należy podać w odniesieniu do ostatniego roku akademickiego. Termin składania wniosku nie jest w tym przypadku istotny.

Zespół nadzorujący jest złożony z 3-4 Ekspertów oraz z przedstawiciela studentów. Obowiązkiem wizytowanej jednostki jest zapewnienie udziału przedstawiciela pracodawców pod kierownictwem Przewodniczącego ZO.

Akredytację może uzyskać tylko jednostka, która:

jasno określiła swoją strategię działania w zgodzie z misją uczelni, w okresach przypadających bezpośrednio przed złożeniem wniosku wypromowała co min. 2 roczniki absolwentów pierwszego/drugiego stopnia (studiów stacjonarnych). Zobacz więcej czym jest akredytacja laboratorium.

Standardy procesu akredytacji wskazują, jakie atrybuty systemu kształcenia podlegają analizie w ramach procesu akredytacji. Należą do nich:

Atrybuty podstawowe – spełnienie każdego z nich jest warunkiem koniecznym dla jednostki ubiegającej się o uzyskanie akredytacji;
Atrybuty dodatkowe – nie są one konieczne do uzyskania akredytacji, ale świadczą o bardzo wysokiej jakości kształcenia.

Akredytacja udzielana jest w dwóch wariantach: na okres 5 lat (jeżeli jednostka starająca się akredytację spełnia wszystkie atrybuty podstawowe i co najmniej połowę dodatkowych oraz posiada prawo do nadawania stopni naukowych w przynajmniej jednej dyscypliny nauk technicznych – ten wymóg dotyczy tylko studiów 2. stopnia) bądź 2 lat (w pozostałych przypadkach).

Category : Blog

Comments